Niniejszym Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie, ul. Ciesieczuka 2.
Dane osobowe przetwarzane są przez MSD wyłącznie w celach określonych w Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba fizyczna,, której dane osobowe dotyczą, w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez MSD oraz do ich poprawiania.
Administrator Danych Osobowych wdraża wszelkie niezbędne dokumenty wynikające z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz innych przepisów mających zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Panem Tomaszem Ochniowskim przez e-mail iod.msd_hrubieszow@onet.pl lub bezpośrednio w siedzibie Miejskiej Służby Drogowej.

Klauzula informacyjna
dla wnioskodawcy, kontrahenta, usługobiorcy i osób,
które przesyłają korespondencję
do Miejskiej Służby Drogowej

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO1:

1) Administratorem Danych, jest Miejska Służba Drogowa, tel. 846962098, e-mail:  msd_hrubieszow@poczta.onet.pl

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są na stronie internetowej http://msd-hrubieszow.pl

3) Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa – Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z późn. zm). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia wniosku do Administratora.

4) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

6) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

11) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania2.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail iod.msd_hrubieszow@onet.pl lub skontaktować się z Administratorem Danych korespondencyjnie pod adresem 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2 z adnotacją „Ochrona danych osobowych”.

1 Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA