Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie ul. Ciesielczuka 2.

Do budynku prowadzi 1 wejście: od strony ul. Ciesielczuka.

Budynek nie posiadają barier architektonicznych, wszystkie pomieszczenia zlokalizowane są na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sąsiedztwie budynku znajduje się ogólnodostępny duży parking miejski.

Deklaracja dostępności strony internetowej msd-hrubieszów.pl

Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej msd-hrubieszow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
 3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 4. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zdjęcia i grafiki nie mają opisów alternatywnych.
 5. Niektóre rozwiązania techniczne strony są oparte o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności odpowiada: Sławomir Kędziera
 • E-mail: msd_hrubieszow@poczta.onet.pl
 • Telefon: 846962380

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Hrubieszowa
 • Adres: mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
 • E-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
 • Telefon: 846962380

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA